Latest News

การหาธาตุสำคัญ

            ในการตั้งดวงจีนและวัยจรนั้นดูจะเป็นหลักเกณฑ์ที่เหมือน ๆ กันแทบทุกสำนัก แต่สิ่งที่เริ่มเป็นเอกลักษณ์ของการหาธาตุสำคัญ สไตล์ อ.เทียนเต็ก ก็คือ การแบ่งกลุ่ม 5 ธาตุ ออกเป็น 2 กลุ่ม ว่ากลุ่มใดเป็นธาตุให้คุณ และกลุ่มใดเป็นธาตุให้โทษ เพื่อที่จะทำนาย ดวงในเรื่องราวต่าง ๆ ว่า ดี หรือ ไม่ดี

ในการแบ่งกลุ่ม 5 ธาตุนั้น เราจะอาศัยดิถีเป็นตัวแบ่งและต้องวิเคราะห์จากดวงจีน 8 ตัว ว่า เป็นดิถีอ่อน หรือ ดิถีแข็ง เมื่อทราบว่าดิถีเป็นธาตุอะไรและเป็นดิถี อ่อน หรือ แข็ง แล้วเราจะทราบว่าธาตุใดให้คุณ หรือ ให้โทษ (ดูจากตาราง)

จากตัวอย่าง ดวงคุณ ก (23 ธ.ค.2502 เวลา 18.30) ดิถี คือ 己 แต่จะ อ่อน หรือ แข็ง ก็ต้องมาลองคำนวณดูด้วยหลักเกณฑ์ง่ายๆ คือ
1. ให้ แต่ละช่องของดวงจีนนับ 1 แต้ม ยกเว้น ฐานเดือน นับ 2 แต้ม (ตามรูป)

2. นับเฉพาะช่องซึ่งเป็นธาตุส่งเสริม ดิถี หรือคู่ธาตุ (ธาตุเดียวกับดิถี)

1 1 1 1
1 1 2 1


  • นับแต้มได้ 1 หรือ ดิถีมีกำลัง 1 (หรือ ดิถีโดดเดี่ยว อ่อนเกินไป) ถือว่า แข็ง
  • นับแต้มได้ 2,3,4 หรือ ดิถีมีกำลัง 2 หรือ 3 หรือ 4 ถือว่า อ่อน
  • นับแต้มได้ 5,6 หรือ ดิถีมีกำลัง 5 หรือ 6 ถือว่า แข็ง
  • นับแต้มได้ 7,8,9 หรือ ดิถีมีกำลัง 7 หรือ 8 หรือ 9 (แข็งเกินไป) ถือว่า อ่อน


ดิถีเป็นธาตุ เป็นดิถี ธาตุให้คุณ ธาตุให้โทษ
ไม้ อ่อน ทอง - น้ำ - ไม้ ไฟ - ดิน
แข็ง ไฟ - ดิน ทอง - น้ำ - ไม้
ไฟ อ่อน น้ำ - ไม้ -ไฟ ดิน - ทอง
แข็ง ดิน - ทอง น้ำ - ไม้ -ไฟ
ดิน อ่อน ไม้ - ไฟ - ดิน ทอง - น้ำ
แข็ง ทอง - น้ำ ไม้ - ไฟ - ดิน
ทอง อ่อน ไฟ - ดิน - ทอง น้ำ - ไม้
แข็ง น้ำ - ไม้ ไฟ - ดิน - ทอง
น้ำ อ่อน ดิน - ทอง - น้ำ ไม้ - ไฟ
แข็ง ไม้ - ไฟ ดิน - ทอง - น้ำ

หมายเหตุ หากท่านจดจำลำดับของการกำเนิด 5 ธาตุได้ ตารางดูดิถี แข็ง/อ่อน นี้ ท่านก็จะจดจำธาตุให้คุณ - ให้โทษได้ง่ายจากตัวอย่าง ดวงคุณ ก ดิถีมีกำลัง 2 (นับได้ 2 แต้ม) ถือว่า อ่อน
ธาตุให้คุณ คือ ไม้ – ไฟ – ดิน ส่วนธาตุให้โทษ คือ ทอง - น้ำ

คู่ธาตุที่ต้องนับ คือ ดิน ราศีบน คือ 戊 หรือ 己, ราศีล่าง คือ 丑, 辰, 未 หรือ 戌
ธาตุส่งเสริมดิถี คือ ไฟ ราศีบน คือ 丙 หรือ 丁, ราศีล่าง คือ 巳 หรือ 午

            ในหลักเกณฑ์การพิจารณาว่า ดวงจีนเป็นดิถี แข็ง หรือ อ่อน นั้นถือเป็นเรื่องสำคัญ เพราะ หากผู้เขียนบอกท่านว่า ดวงนี้ จริง ๆ แล้วเป็น ดิถี แข็ง จะเห็นว่า ธาตุให้คุณให้โทษ จะกลับตาลปัตร และแน่นอนว่า คำทายก็จะกลับตาลปัตรเช่นเดียวกัน!

            ในการตั้งดวงจีน 8 ตัวนั้นสามารถมีจำนวนแบบที่แตกต่างกันได้กว่า 5 แสนดวง เกณฑ์การวิเคราะห์ดิถี แข็ง หรือ อ่อน ซึ่งท่านได้ศึกษาผ่านไปนั้น เป็นวิธีการคร่าว ๆ ในการจำแนก ซึ่งไม่สามารถจะใช้ครอบคลุมดวงได้ทั้งหมด แต่ยังมีอีกหลัก เกณฑ์หนึ่ง ซึ่งถือเป็นหัวใจสำคัญของหนังสือเล่มนี้ ก็คือ หลักเกณฑ์ดวงพิเศษ ซึ่งเป็นเกณฑ์ที่มีเทคนิควิธีการพิจารณาที่หลากหลายพอสมควร และท่านต้องไม่ลืมว่า เป้าหมายสุดท้ายที่เราต้องการจะรู้ จากการใช้เกณฑ์ดวงพิเศษนั้น ก็คือ ดวงนั้นเป็นดิถี แข็ง หรือ อ่อน นั่นเอง

            เป็นไปได้ว่า บางดวงนั้นอาจไม่อยู่ในเกณฑ์ดวงพิเศษ และเมื่อไรก็ตามที่เกณฑ์นับแต้มปรกติของเรา บอกว่า เป็นดีถี แข็ง แต่ดวงพิเศษบอกว่า เป็นดิถี อ่อน ก็ให้คุณยึดเกณฑ์ดวงพิเศษ เป็นหลักวัยจร
http://tiantek.blogspot.com/p/blog-page_2.html

:: www.tiantek.com :: Designed by Templateism.com Copyright © 2014

รูปภาพธีมโดย Bim. ขับเคลื่อนโดย Blogger.